REGULAMIN KONKURSU

„Misja Sierra Nevada”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Misja Sierra Nevada” („Konkurs”) jest „Truly " Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357922, NIP 521-35-70-942, REGON 142420870, kapitał zakładowy: 59.000 zł, zwana dalej również „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest OTCF Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce przy ul. Grottgera 30 (kod pocztowy: 32-020), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000555276 prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, wysokość kapitału zakładowego 7 384 500 PLN (opłacony w całości), NIP: 9451978451, REGON: 356630870, zwana dalej również „Fundatorem”.
 3. Celem Konkursu jest promocja produktów marki Outhorn.
 4. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 01.10.2017 do dnia 01.12.2017 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 5. Konkurs przeprowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 ze zmianami).
 7. Uczestnik przystępując do konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie i potwierdza, iż spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
 2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie spowoduje nieważność zgłoszenia.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora lub Fundatora nagród. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

III.            Zasady Konkursu

 1. Mechanika zgłoszenia udziału w Konkursie przedstawia się następująco:
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnikpowinien zarejestrować się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.misjasierranevada.pl lub www.misjasierranevada.com
 3. Uczestnik, w wyznaczonym do tego miejscu w formularzu, wgrywa fotografię lub grafikę, która stanowi wizualną odpowiedź na pytanie: „Pokaż jak przygotowujesz się do Misji Sierra Nevada”. Jeśli fotografia lub grafika przedstawia wizerunek osoby, musi to być wizerunek Uczestnika. Wskazane jest by fotografia lub grafika przedstawiała osobę Uczestnika w ubraniu marki Outhorn lub eksponowała produkt Outhorn, z zastrzeżeniem dalszych postanowień. W przypadku rozpatrywania zgłoszeń przez Komisję Konkursową w celu wyłonienia Laureatów Nagrody Głównej, ekspozycja produktu marki Outhorn na fotografii lub grafice jest warunkiem koniecznym do rozpatrywania przez Komisję Konkursową zgłoszeń do Nagrody Głównej (dalej jako „Materiał Konkursowy”). Na fotografii lub grafice mogą znajdować się elementy słowne, które nie powinny jednak stanowić więcej niż 20% grafiki lub fotografii. Laureaci Nagrody Głównej zostaną wyłonieni wyłącznie spośród Uczestników, którzy zgłosili Materiał Konkursowy na którym obowiązkowo uwidoczniony został produkt lub produkty marki Outhorn z widocznym logotypem.
 4. Następnie Uczestnik powinien w przedmiotowym formularzu podać swoje dane tj. imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), za pośrednictwem którego Organizator będzie kontaktował się z Uczestnikiem,
 5. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi zaakceptować warunki Konkursu i - wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zaznaczenie check-box na formularzu zgłoszeniowym),
 6. Uczestnik zatwierdza swój udział w Konkursie poprzez kliknięcie przycisku „WYŚLIJ”.
 7. Zgłoszenie uznaje się za dokonane w momencie spełnienia wszystkich warunków wskazanych w punkcie III.1 Regulaminu oraz przesłania przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu zgłoszenia, potwierdzenia akceptacji zgłoszenia. Organizator potwierdzi akceptację zgłoszenia Uczestnika do końca następnego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zgłoszenia Uczestnika w przypadku niespełnienia warunków opisanych w Regulaminie, w szczególności naruszenia punktu III.3 i III.4 Regulaminu, o czym Organizator poinformuje Uczestnika w formie e-mail.
 8. Materiał Konkursowy, o którym mowa w punkcie III. 1 powyżej:
 9. powinien być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
 10. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
 11. nie może zawierać treści reklamowych (np. logotypu marek i nazw własnych) dotyczących jakichkolwiek podmiotów i produktów, z wyłączeniem produktów marki Outhorn,
 12. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 13. powinien zawierać dobrze widoczne produkty lub produkt marki Outhorn, w przypadku gdy Uczestnik chce się ubiegać o Nagrodę Główną określoną w punkcieV.1.c) Regulaminu
 14. Każdy Uczestnik może w Czasie Trwania Konkursu przesłać maksymalnie 1 zgłoszenie Materiału Konkursowego. Brak akceptacji Materiału Konkursowego przez Organizatora z przyczyn określonych w Regulaminie, nie powoduje utraty możliwości przesłania przez Uczestnika kolejnego zgłoszenia Materiału Konkursowego .
 15. Uczestnik może przesyłać zgłoszenie Materiału Konkursowego w Czasie Trwania Konkursu, tj. od 01.10.2017 r. do 01.12.2017 roku do godz. 23:50.
 16. Wraz z przesłaniem przez Uczestnika Materiału Konkursowego w sposób określony w punkcie III.1 Regulaminu, Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi i Fundatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie do korzystania z Materiału Konkursowego na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz na cele reklamowe i marketingowe Fundatora, a w szczególności w relacjach prasowych, publikacjach internetowych oraz na portalach społecznościowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 17. utrwalanie i zwielokrotnianie – wytworzenie dowolną metodą egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
 18. wprowadzenie do pamięci komputera;
 19. wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych i promocyjnych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w pkt. a powyżej;
 20. wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych;
 21. publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie,
 22. wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji, a także łączenia z innymi utworami.
 23. Uczestnik nie będzie wykonywał w trakcie licencji względem Organizatora i Fundatora swoich autorskich praw osobistych do Materiału Konkursowego.
 24. Jednocześnie Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieograniczonego w czasie i nieopłatnego prawa do wykorzystywania wizerunku Uczestnika zawartego w Materiale Konkursowym na polach eksploatacji opisanych w punkcie III.6 Regulaminu oraz do dokonywaniadowolnych zmian w wizerunku Uczestnika, z poszanowaniem dobrego imienia i godności Uczestnika.
 25. Uczestnik udziela zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku zawartego w Materiale Konkursowym z podaniem danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko), jak również anonimowo.
 26. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o działaniu Uczestnika niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (działanie niedozwolone), Organizator może powiadomić Uczestnika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 27. Przebieg Konkursu
 28. W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową, złożoną z dwóch przedstawicieli Organizatora i trzech przedstawicieli Fundatora nagród (dalej jako: „Komisja Konkursowa”).
 29. Komisja Konkursowa odmawia akceptacji Materiału Konkursowego niespełniającego warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności niezgodności Materiału Konkursowego z punktem III.3 i III.4 Regulaminu.
 30. Spośród Materiałów Konkursowych spełniających warunki niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa wybiera Materiały Konkursowe, które według uznania Komisji Konkursowej są najbardziej kreatywne i w najtrafniejszy sposób odzwierciedlają odpowiedź na pytanie„Pokaż jak przygotowujesz się do Misji Sierra Nevada”.
 31. Warunkiem koniecznym otrzymania przez Laureatów Dnia, Laureatów Tygodniowych i Laureatów Nagrody Głównej (dalej jako: „Laureaci”) odpowiednio Nagrody Dnia, Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej jest przesłanie drogą elektroniczną (czytelny skan lub zdjęcie) lub pocztą tradycyjną, kopii jednego dowodu zakupu (faktura lub paragon) produktów marki Outhorn zakupionych w dniach od 01.07.2017 r. do 01.12.2017 r. na kwotę nie niższą niż 49,90 zł. Łączna cena sprzedaży wszystkich lub jednego produktu marki Outhorn na jednym dowodzie zakupu nie może być niższa niż 49,90 zł. Laureat powinien przesłać Organizatorowi  dowód zakupu w terminie 7 dni od daty powiadomienia Laureata przez Organizatora o wygranej zgodnie z punktem IV.6 Regulaminu, a jeżeli Laureat tego obowiązku nie wykona – traci prawo do Nagrody Dnia, Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Głównej i Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Laureata. Dowód zakupu powinien wskazywać markę Outhorn, jako markę zakupionego produktu oraz cenę produktu marki Outhorn. Jeśli na dowodzie zakupu nie widnieje informacja o marce Outhorn, jako marce zakupionego produktu, należy udać się do sprzedawcy i poprosić o oznaczenie dowodu zakupu w sposób wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 32. Laureaci Konkursu wyłaniani są w trzech niezależnych trybach:
 33. a) najbardziej kreatywna i w najtrafniejszy sposób odzwierciedlająca odpowiedź na pytanie „Pokaż jak przygotowujesz się do Misji Sierra Nevada” fotografia lub grafika danego dnia („Laureat Dnia”) – spośród Materiałów Konkursowych, zgłoszonych przez Uczestników w danym dniu i zaakceptowanych przez Organizatora. Jeśli w danym dniu nie zostanie nadesłane żadne zgłoszenie lub żadne ze zgłoszeń z danego dnia nie zostanie zaakceptowane przez Organizatora, Laureat Dnia nie zostaje wyłoniony, a Nagroda Dnia przepada. Laureat Dnia zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową i poinformowany o wygranej do godz. 23:59 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu zgłoszenia przez Uczestnika Materiału Konkursowego zaakceptowanego przez Organizatora.
 34. b) najbardziej kreatywna i w najtrafniejszy sposób odzwierciedlająca odpowiedź na pytanie „Pokaż jak przygotowujesz się do Misji Sierra Nevada” fotografia lub grafika danego tygodnia („Laureat Tygodnia”) – spośród Materiałów Konkursowych zgłoszonych przez Uczestników od niedzieli do soboty w danym tygodniu i zaakceptowanych przez Organizatora. Jeśli w danym tygodniu (tj. od niedzieli do soboty w kolejnym tygodniu) nie zostanie nadesłane żadne zgłoszenie lub żadne ze zgłoszeń z danego tygodnia nie zostanie zaakceptowane przez Organizatora, Laureat Tygodnia nie zostanie wyłoniony, a Nagroda Tygodniowa przepada. Laureat Tygodnia zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową i poinformowany o wygranej w każdy poniedziałek do godz. 23:59 następujący po tygodniu, w którym Uczestnik dokonał zgłoszenia Materiału Konkursowego (od niedzieli do soboty) zaakceptowanego przez Organizatora.
 35. c) trzy najbardziej kreatywne i w najtrafniejszy sposób odzwierciedlające odpowiedź na pytanie „Pokaż jak przygotowujesz się do Misji Sierra Nevada” fotografie lub grafiki w całym Konkursie zawierające dodatkowo produkty marki Outhorn z widocznym logotypem („Laureaci Nagrody Głównej”) - spośród Materiałów Konkursowych, które zostaną zgłoszone przez Uczestników w Czasie Trwania Konkursu, tj. od 01.10.2017 r. do dnia 01.12.2017 r. do godz. 23:50 i zaakceptowane przez   Laureaci Nagrody Głównej zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową i poinformowani o wygranej do dnia 15.12.2017 godz. 23:59.
 36. W celu odbioru nagród Laureaci zobowiązani są do przesłania dowodu zakupu produktów Outhorn na kwotę nie mniejszą niż 49,90 zł zgodnie z postanowieniami punku IV.4 Regulaminu. W wiadomości e-mail od Organizatora informującej o wygranej, Laureaci proszeni są o wysłanie e-maila zwrotnego wraz z dołączonym dowodem zakupu produktu lub produktów marki Outhorn, który spełniać będzie warunki określone w punkcie III. Alternatywnie, Laureaci mogą wysłać pocztą tradycyjną kopię dowodu zakupu lub paragonu sprzedaży na adres siedziby Organizatora. W celu odbioru nagrody Laureaci zobowiązani są również do podania danych koniecznych, w celu dostarczenia nagrody, a to swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłana nagroda konkursowa, określona w punkcie V. Laureaci powinni w terminie 7 dni oddaty powiadomienia o wygranej przez Organizatora dostarczyć powyższe informacje Organizatorowi. W przypadku wysyłki kopii dowodu zakupu pocztą tradycyjną, termin 7-dniowy liczy się do data nadania przesyłki pocztowej u operatora pocztowego.
 37. W przypadku, gdy Laureat którejkolwiek z nagród nie spełni warunków Regulaminu, pomimo zawiadomienia Laureata przez Organizatora o konieczności spełnienia warunków Regulaminu, Uczestnik traci prawo do nagrody, a Komisja wybierze kolejnego Laureata.
 38. W przypadku, gdy Laureat którejkolwiek z nagród nie odbierze prawidłowo wysłanej nagrody w terminie 21 dni od daty otrzymania przesyłki, Uczestnik traci prawo do nagrody, a Komisja wybierze kolejnego Laureata.
 39. Po spełnieniu przez Laureata wszystkich warunków określonych w Regulaminie, umożliwiających Laureatowi odbiór nagrody, imię i nazwisko Laureata może zostać umieszczone na oficjalnej stronie konkursowej pod adresem www.misjasierranevada.pl lub www.misjasierranevada.com , jak również w kanałach social media marki Outhorn oraz na stronie www.outhorn.com, na co Uczestnik (Laureat) wyraża zgodę.
 40. Nagrody konkursowe
 41. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:
 42. a) dla każdego Laureata Dnia – czapka damska (model: CAD611) w kolorze różowym (cena detaliczna: 29,99 zł) lub czapka męska (model: CAM611) w kolorze czarnym (cena detaliczna 39.99 zł); każda czapka występuje w rozmiarze S/M lub L/XL (dalej jako „Nagroda Dnia);
 43. b) dla każdego Laureata Tygodnia – kurtka narciarska damska (model: KUDN602) w kolorze różowym (cena detaliczna 269,99 zł) lub kurtka narciarska męska (model: KUMN601) w kolorze czerwonym (cena detaliczna 249,99 zł); każda kurtka damska występuje w rozmiarach XS, S, M, L, XL; każda kurtka męska występuje w rozmiarach S, M, L, XL, XXL (dalej jako „Nagroda Tygodnia”);
 44. c) dla każdego z trzech Laureatów Nagrody Głównej – 7-dniowa wycieczka dla dwóch osób do Sierra Nevada (Hiszpania) w terminie ustalonym wspólnie przez Organizatora, Fundatora i Laureata Nagrody Głównej, nie później jednak niż do 30.11.2018 r. (dalej jako „Nagroda Główna”). Nagroda Główna przekazywana jest w formie vouchera. Nagroda obejmuje:

- bilety lotnicze: Polska – Malaga – Polska dla 2 osób w klasie ekonomicznej;

- transport z lotniska w Maladze do hotelu w Sierra Nevada oraz powrót na lotnisko;

-  pobyt na 7 nocy w 3* hotelu ze śniadaniem i obiadokolacją dla 2 osób;

- tygodniowe karnety na wyciągi narciarskie dla 2 osób;

- voucher na wynajem sprzętu narciarskiego (narty z wiązaniami, buty, kijki, kask) dla 2 osób. Szacowany koszt jednej 2-osobowej wycieczki, o której mowa powyżej,  to około 4 700 EUR, przy czym wartość Nagrody Głównej może ulec zmianie.

 1. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Laureat nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaliczona przez Fundatora na poczet zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej nagrody w Konkursie. Laureat Konkursu zobowiązuje się do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres siedziby Fundatora (tj. OTCF S.A., ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka) formularza potwierdzenia odbioru nagrody w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji od Organizatora o wygranej, albo Uczestnik traci prawo do nagrody, a Komisja wybierze kolejnego Laureata. Formularz stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inne, ani na ich równowartość pieniężną, ani do zastrzegania szczególnych właściwości nagrody. Nagroda rzeczowa jest wysyłana Laureatom przez Fundatora w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty podania adresu pocztowego, na który nagroda ma być doręczona.

 

IV. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Konkursu

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie do 31.12.2017 r. i wydania nagród.
 2. Reklamacje można zgłosić następująco formie:
 3. pisemnej na adres Truly Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02‐672 Warszawa
 4. elektronicznej na adres e-mailowy reklamacje@przeagencja.pl
 5. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 7. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, co nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach i w terminach określonych w obowiązujących przepisach.

 

VII.           Ochrona danych osobowych

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator i Fundator – każdy podmiotw zakresie wskazanym poniżej. Organizator i Fundator przetwarzają dane osobowe w celu realizacji Konkursu i w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowych zgód – w celach wskazanych w ich treści. Fundator przetwarza dane osobowe w celach opisanych w punkcie VII.3 poniżej.
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą udostępniane do Fundatora w zakresie i na zasadach wskazanych w punkcie III.3-5 Regulaminu (korzystanie z Materiału Konkursowego).
 4. Dane osobowe Laureata Konkursu zostaną udostępnione do Biura Radcy ds. Turystki AmbadasadyHiszpani w Polsce oraz CETURSA Sierra Nevada i Organizacji Turystycznej Andaluzji, w celu realizacji Nagrody.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle.
 6. Laureat Konkursu zobowiązany jest do dostarczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby towarzyszącej na okres 28 dni roboczych przed ustaloną datą wyjazdu na wycieczkę (data wylotu), w celu umożliwienia jej udziału w wycieczce stanowiącej Nagrodę Główną, o której mowa w punkcie V.1.c) Regulaminu.

 

VIII.         Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą publikowane na stronie Organizatora www.misjasierranevada.pl. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany nie mogą ograniczać praw nabytych przez Uczestników do czasu zmiany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY

 

Ja ...............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

Telefon kontaktowy: .......................................

Potwierdzam odbiór nagrody rzeczowej w konkursie ..........................................................................

................................................................................................................................................. o wartości ……………………………………………

W związku z odebraniem nagrody wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OTCF S.A. dla potrzeb prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

* Wnoszę o zaliczenie nagrody pieniężnej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 30 ust. 1 pkt 2 updof) w celu odprowadzenia go w moim imieniu do Urzędu Skarbowego.

Formularz należy odesłać na adres:

OTCF S.A.

 1. Grottgera 30

32-020 Wieliczka

z dopiskiem Dział Kadr i Płac.

 

 

 

..........................................................................

(Miejscowość, data i czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

* w przypadku konkursu z nagrodą pieniężną

Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym formularzu jest OTCF S.A. (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka). Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w treści poszczególnych klauzul zgód. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.